แผนผังเว็บไซต์
1. หน้าแรก
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม / โครงการ
- ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

- หนังสือ / คำสั่ง

2. แนะนำองค์กร
3. หน่วยงานภายใน
4. แผนผังเว็บไซต

5. ติดต่อสอบถาม

6. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
7. ข้อมูลทั่วไป
- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
- แผนที่ตำบล
- ผลงานดีเด่น
8. โครงการองค์กร

- ผู้บริหาร

- สภา

9. ทำเนียบบุคลากร

- สำนักปลัด

- ส่วนการคลัง

- ส่วนโยธา

- ส่วนการศึกษา