คณะผู้จิจัย

 

ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผู้จัดการโครงงานวิจัย

 

ดร.ธวัธชัย ศุภวิทิตพัฒนา
หัวหน้าโครงงานวิจัย

 

นางสาวเนตรนรินทร์ เสลารัตน์

 

นายยอด แซ่สง

 

นายสุรัตน์ กาฟัก