หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์
055-055212
 
เบอร์โทรสาร
055-055212
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
นายก
107
 
โทรสาร
102
 
สำนักปลัด
0
 
กองคลัง
103
 
กองช่าง
104
 
กองการศึกษาฯ
105
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล