วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาโดยคณะผู้บริหาร
อบต.จอมทองที่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองเป็นผู้นำของการตัดสินใจ
สร้างความพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตำบลจอมทองในหลาย ๆด้าน ครอบคลุมทั้งตำบล
อย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม จุดมุ่งหมายหลัก มุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาความยากจน
การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยอาศัยกระบวนทัศน์ที่ได้รับการศึกษาอบรม มากำหนดเป็น
วิศัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาตำบลจอมทองให้ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรม
และมีความสุขดีตามวิถีทางความเป็นอยู่อย่างไทย และมีความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นสังคมชุมชนแห่งคุณภาพ สังคมชุมชนแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมชุมชนแห่งความ
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันดังนั้นข้าพเจ้าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้สังเกตุและเห็นการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองที่มาอย่างรวดเร็วจึงต้องมองหาจุดแข็งของตำบลเพื่อเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และมองดูจุดอ่อนของตำบลเพื่อนำมาเสริมเติมความเข็มแข็งทั้งนี้ดูในเรื่องศักยภาพ
แห่งโอกาสที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันจะต้องขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางให้หมดไป
          ดังนั้นเมื่อนโยบายของจังหวัดพษณุโลกกำหนดการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ"
(CEO)ที่กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก “ พิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองมีพันธกิจร่วมที่เห็นได้ชัดคือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การจัดประชุมภาคเหนือตอนล่างและระดับประเทศตลอดจนการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพราะศักยภาพของพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่คือพระปรางค์
วัดจุฬามณีพระพุทธรูปหลวงพ่อขาวและวังปลาหน้าวัดจูงนางสามารถกระตุ้นและร่วมพันธกิจเดียวกับ
จังหวัดแบบบูรณาการได้และที่สอดรับอีกด้านหนึ่งคือการสนับสนุนในความเป็นเมืองที่สะอาด
สวยงามและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่จะจัดตั้งยามท้องถิ่นหรืหน่วยอาสาสมัคร
รักษาความปลอดภัยชุมชนร่วมกับตำรวจเป็นสายตรวจประจำตำบลป้องกันการเกิดอาชญากรรม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้ดังนั้นหนึ่งคนรับผิดชอบหลายคนร่วมคิดร่วมทำงาน
ไม่มีซ้ำทำงานเป็นระบบ ทำงานไม่จบจุดจบอยู่ที่ประชาชนเป็นระบบคิดที่ส่งผลดีให้บังเกิดความสุ
ขแบบอย่างยั่งยืนซึ่งข้าพเจ้ามุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นตำบลจอมทองที่ได้บริหารงาน
และกิจการอยู่นี้ได้สัมฤทธิ์ผลสร้างประโยชน์สุขอย่างยิ่งให้กับประชาชนโดยเฉพาะความสุขพื้นฐาน
ควรที่จะต้องได้รับ อย่างทั่วถึง คือ“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีการศึกษา อนามัยดีอาชีพดี
ชีวีปลอดภัย ชุมชนห่างไกลยาเสพติด “

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล