สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
 1. ประวัติความเป็นมาของตำบลจอมทอง

ตำบลจอมทองเดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ “บ้านจอมทอง”  ดั้งเดิมชื่อ  “บ้านกระออมทอง”  เนื่องจากในอดีตได้มีการขุดพบกระออมทอง ในบริเวณเจดีย์สามองค์ที่บ้านจอมทองในปัจจุบัน และเปลี่ยนมาเป็น “บ้านจอมทอง”ในปัจจุบัน ซึ่งสันนิฐานว่าเกิดจากการออกเสียงเรียกชื่อบ้านสืบต่อกันมา มีการออกเสียงคำว่า “กระออม” เป็น “จอม” เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงได้ใช้ชื่อว่า “บ้านจอมทอง”มาจนถึงปัจจุบัน

2. ตราสัญลักษณ์ของตำบลจอมทอง

สัญลักษณ์ของตำบลจอมทอง เป็น รูปเจดีย์ทองสามองค์ มีรัศมี  8 สาย  ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว    มีที่มาเนื่องจากอดีตของตำบลจอมทองได้มีการขุดพบกระออมทอง บริเวณเจดีย์สามองค์ ณ บ้านจอมทองและ      มีรัศมี  8  สาย หมายถึงจำนวนหมู่บ้านเดิมจัดตั้งตำบล  จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

3.   สภาพทั่วไปของตำบลจอมทอง

3.1.ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลจอมทอง   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก  ระยะทางประมาณ    10  กิโลเมตร   ไปตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก – สุโขทัย  และถนนเลี้ยงเมือง พิษณุโลก – สุโขทัย(ระหว่างสี่แยกบ้านกร่าง-สี่แยกแสงดา) มีพื้นที่ทั้งหมด  22,380  ไร่  คิดเป็น  35.8  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก

3.2.หน่วยการปกครอง

ตำบลจอมทองยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ..2540 ประกอบ  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1 บ้านท่าตะเคียน  ผู้ใหญ่บ้าน นายวีระยุทธ สิงห์โต
หมู่ที่  2 บ้านท่าตะเคียน กำนัน นางสุธาสินี พรหมสิทธิ์
หมู่ที่  3 บ้านท่าตะเคียน  ผู้ใหญ่บ้าน นายปัธมา เพ็ชรนิล
หมู่ที่  4 บ้านปากโทก ผู้ใหญ่บ้าน นายเดช นุชเขียว
หมู่ที่  5 บ้านจอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน นายสันติ   แก้วมุกดา
หมู่ที่  6 บ้านจอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน นายจำลอง กลัดดิษฐ์
หมู่ที่  7 บ้านจอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน นายสุทธิเวชย์    เอี่ยมเนตร
หมู่ที่  8 บ้านท่าโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน มธุรส สิงห์โต   
หมู่ที่  9 บ้านท่าโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายภัทรเกียรติ คงคุ้ม

หมายเหต บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  9   ได้รับการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่  18  เมษายน  2544

3.3.ปริมาณน้ำฝน

ปริมาณน้ำฝนของตำบลจอมทองมีมากที่สุดในปี พ..2538 ทำให้เกิดอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายหลายหมู่บ้าน

3.3. อุณหภูมิ

อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง  38.3  องศาเซลเซียส  ถึง  41.5  องศาเซลเซียส

3.5.ป่าไม้

ตำบลจอมทองมีเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ  280  ไร่  ประกอบด้วยป่าไม้ในที่สาธารณะประมาณ  30  ไร่  และป่าไม้เป็นของประชาชนครอบครองประเภทสวนผลไม้และต้นไม้อนุรักษ์  ประมาณ 250 ไร่  ประกอบด้วย  ต้นยาง  ต้นสัก  ต้นไผ่  และไม้ผล

 

4.สภาพทางการเมืองและการปกครอง

 4.1. จำนวนประชากรทั้งหมด 

ตำบลจอมทองมีครัวเรือน  860 ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  2,815  คน

โดยแยกเป็น     ชาย    1,288  คน  หญิง     1,527   คน

4.2.ประชากรตามข้อมูลการจัดเก็บจปฐปี  2554

ตำบลจอมทองมี  ครัวเรือน     860  ครัวเรือนประชากร  ทั้งหมด  2,815  คน

ช่วงอายุ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

1 ปีเต็ม – 2 ปี

3 ปีเต็ม – 5 ปี

6 ปีเต็ม – 11 ปี

12 ปีเต็ม – 14 ปี

15 ปีเต็ม – 17 ปี

18 ปีเต็ม – 25 ปี

26 ปีเต็ม – 49 ปี

50 ปีเต็ม – 60 ปี

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

3

28

46

97

61

58

133

473

204

185

12

22

44

95

73

53

158

498

265

307

15

50

90

192

134

111

291

971

469

4926

รวมทั้งหมด

1,288

1,527

2,815

4.3.โครงสร้างองค์การบริหาร ตำบลจอมทอง

คณะผู้บริหาร      จำนวน      4      คน  ได้แก

1. นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ นายก อบต.
2. ร้อยโทบำรุงศักดิ์ เหลือนาค รองนายก อบต.
3. เรืออากาศตรีประโยชน์ ลูกพลับ รองนายก อบต.
4. นางสาววรรณวิศา พรมป้อม เลขานายก อบต.

ที่ปรึกษานายก      จำนวน 2  คน  ได้แก่

     
     

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง  ประกอบด้วย สมาชิก อบต. จำนวน    18   คน คือ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
1.นายวิพรหม เพ็ชรนิล
2. นางอรทัย สุ่มยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
1. นายสถิตย์ พรหมสิทธิ์ (ประธานสภาฯ)
2. นางทุเรียน อ่ำอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
1. นางวัชรินทร์ ยิ้มห้อย
2.นายธงชัย จันทบุรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
1. นายสัมฤทธิ์    จันสน
2.  นายบุญเลิศ       สารบัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
1. นายบุญทองอยู่    เพชรชื่น
2. นายภาคภูมิ เลี่ยมรัตนพงษ์
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
1. นางวิจิตรา  ตุ่นแก้ว  
   
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
1.นายโรย เร่งเงียบ
2.นายรัตนะชัย บัวมาก
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
1. นายประสิทธิ์  สิงห์โต (รองประธานสภาฯ)
2. นายประทวน สิงห์โต
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
1. นายณรงค์  คงคุ้ม
2. นายรังเร คงคุ้ม

4.3  สถานที่สำคัญของตำบลจอมทอง

วัด     จำนวน            4       วัด            ได้แก่

1.วัดท่าตะเคียน     2.วัดศาลาสูง

3.วัดเกาะแก้ว       4.วัดจอมทอง

สถานีอนามัย                จำนวน       2        แห่ง

โรงเรียนสังกัด สปช.     จำนวน        2        แห่ง

ชลประทาน                จำนวน       1        แห่ง

5.สภาพทางเศรษฐกิจ

5.1.ผลิตภัณฑ์มวลรวม ของตำบลจอมทอง

สภาพทางเศรษฐกิจของตำบลจอมทอง  ราษฎรมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรกรรม (ทำนา) คือ 80% ค้าขาย 10และอื่น ๆ  10 %

52.รายได้ประชากร  เงินฝากและสินเชื่อ

ตำบลจอมทอง  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  32,730  บาท/ปี  ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ได้จากการทำเกษตรกรรมส่วนระบบเงินฝากและสินเชื่อร้อยละ  90  จะขึ้นกับธนาคาร ธกส.และเงินกองทุนหมู่บ้าน

5.3.สถานประกอบการ

ตำบลจอมทองมีสถานประกอบการปั้มน้ำมันขนาดใหญ่       จำนวน          1         แห่ง

 ปั้มหลอด       จำนวน         6         แห่ง

5.4.การจ้างงานและการว่างงาน

ส่วนใหญ่มีการว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว  ไม่มีสถานที่ก่อให้เกิดการจ้างงานในตำบล

5.5.การใช้พื้นที่ทางการเกษตร

พื้นที่นา  6,709.75  ไร่  คิดเฉลี่ย  13.56  ไร่/ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  87.57  ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ไร่  18.25         ไร่  คิดเฉลี่ย 0.002   ไร่/ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 0.24     ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่สวน 596.25    ไร่ คิดเฉลี่ย 0.008    ไร่/ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 7.78     ของพื้นที่ทั้งหมด

5.6.พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลจอมทองที่ปลูกมาก  ได้แก่  ข้าว  ผลไม้  เนื่องจากราษฎร  90 %  จะทำการเกษตร (ทำนาส่วนผลไม้ที่ทำการปลูก  ได้แก่  ขนุน  ส้มโอ  มะปราง  มะพร้าว  มะไฟ  ฯลฯ

5.7.  สหกรณ์  แหล่งเงินทุน

ตำบลจอมทอง แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากกองทุนหมู่บ้าน,เงินโครงการ กข.คจ.,เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคาร ธกส. และนายทุน

5.8.  ถนน

ถนนลาดยาง 2 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19 สาย
ถนนลูกรัง 24 สาย
ถนนดิน 15 สาย

5.9.แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาต

แม่น้ำ (แม่น้ำน่าน , แม่น้ำแควน้อย)       จำนวน            2          สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คลองชลประทาน 1 สาย
คลองส่งน้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง
บ่อน้ำตื่น 8 แห่ง
บ่อโยก 4 แห่ง
ประปากรมอนามัย 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง
ที่กักเก็บน้ำแบบ  ฝ 33 1 แห่ง
ที่กักเก็บน้ำแบบ ฝ 99 2 แห่ง

5.10.  ไฟฟ้า

ตำบลจอมทองมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้ากิ่งสาธารณะที่เพียงพอ

5.11.โทรศัพท

ตำบลจอมทองมีโทรศัพท์ใช้   6   หมู่บ้าน   คือ  หมู่ที่  1,2,3,5,6 และ ไม่ทุกหลังคาเรือน  ไม่มีโทรศัพท์ใช้จำนวน  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  4,7 และ 9

5.12.แหล่งท่องเที่ยว

ตำบลจอมทองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำ  ตลาดน้ำสองแควเรือนแพพิษณุโลก  บริเวณน้ำน่านหน้าวัดเกาะแก้ว และได้ดำเนินการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หน้าวัดจอมทอง หมู่ที่ 5 หน้าวัดท่าตะเคียน หมู่ที่ หน้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 4

6.สภาพทางสังคม

6.1.ด้านอาชญากรรม ยาเสพติด

ตำบลจอมทอง  คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมมีน้อย   ปัจจุบันได้รับประกาศเป็นตำบลปลอดยาเสพติด ทั้งตำบล

6.2.ด้านการศึกษา

ตำบลจอมทองมีสถาบันการศึกษา (โรงเรียนประถมจำนวน  2   แห่ง   และมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน แห่ง

6.3.การศาสนา

ตำบลจอมทองมีสถานศาสนา (วัดอยู่   4   วัด    ได้แก

1.วัดท่าตะเคียน     2.วัดศาลาสูง

3.วัดเกาะแก้ว       4.วัดจอมทอง

6.4.ประเพณี

ตำบลจอมทองมีประเพณีการแข่งเรือยาวที่วัดท่าตะเคียน  เป็นต้นกำเนิดของดนตรีมังคละ  และงานประเพณีลอยกระทง ที่วัดเกาะแก้ว

6.5.การพัฒนาชุมชน/กลุ่ม/องค์กร

การพัฒนาเด็ก

ปี  2540  ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลตั้งอยู่  หมู่ที่ ปัจจุบัน มีเด็กเข้ารับบริการ            ในศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 20  คน  ผู้ดูแลเด็ก  คน คณะกรรมการพัฒนาเด็ก  คณะ  คน     มีนายเรียม   สิงห์โต  เป็นประธาน

การพัฒนาเยาวชน

ปี  2545  ได้มีการทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เยาชน หมู่บ้าน(กยม.) 9 หมู่บ้าน และจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เยาชนตำบล(กยต.)  1  คณะ  มีการประชุม  ทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยขอใช้ อบต.เป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรม

การพัฒนาสตร

ได้รับงบประมาณจาก อบต.ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  หมู่  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบล คณะ มีนางละมูล  จางวางสิน เป็นประธาน  ไดร่วมประชุมประจำเดือน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องถิ่น ทุกเดือน

6.6.การสาธารณสุข

ตำบลจอมทองมีระบบการสาธารณสุข (สถานีอนามัย)   2    แห่ง    คือ

1. สถานีอนามัยตำบลจอมทอง   หมู่ที่ 2

2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านจอมทอง     หมู่ที่  5

6.7.ความจำเป็นพื้นฐาน

1. สุขภาพของประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีโดยรวม

2. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพตามอัตภาพ

3. ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นส่วนมาก

4. ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านการศึกษา

5. ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่อบอุ่นโดยรวม

6. ประชาชนมีความร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้าน

7. ประชาชนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

8. ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาตำบล

1. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนน้อย

2. รายได้ของ อบต.ยังไม่เพียงพอแก่การพัฒนา

3. ราษฎรส่วนมากมีการศึกษาขั้นต่ำ

4. ถนนของชุมชนยังขาดการปรับปรุงบางส่วนและมีไฟฟ้ารายงทางสาธารณะไม่เพียงพอ

5. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีไม่เพียงพอ

8. ความต้องการพัฒนาพื้นที่ (ตามลำดับเร่งด่วนในการพัฒนา)

โครงสร้างพื้นฐาน

1. สะพานข้ามแม่น้ำน่าน

2. พนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ไฟฟ้ารายทางสาธารณะ

5. แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม

ด้านคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวให้อบอุ่น

2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน

9. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มองค์กรในตำบลจอมทอง

กลุ่มอาชีพ

1. สานหมวกจากปอพลาสติก หมู่ที่ 1 ได้รับคัดเลือกและประกาศเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2544 ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง (2 ดาว)
2. ขนมอบ     หมู่ที่   8
3. ขนมไทย     หมู่ที่  6
4. เลี้ยงปลาทับทิม   หมู่ที่  1,3,4,7
5. กลุ่มเกษตรกรตำบลจอมทอง

กลุ่มองค์กร

 -   คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  9 คณะ/ตำบล (กพสต.)  1  คณะ
-   คณะกรรมการศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน(กยม.) 9  คณะ/ตำบล(กยม.)  1   คณะ
-   เครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนตำบล  นายวิพรหม   เพ็ชรนิล  เป็นประธาน
-   เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ร้อยโทบำรุงศักดิ์ เหลือนาค เป็นประธาน
-   เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับตำบล นายเรียม  สิงห์โต  เป็นประธาน
-   เครือข่าย กข.คจ. นายเรียม  สิงห์โต  เป็นประธาน
-   ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล มีนายสุทธิโรจน์  มีสวัสดิ์  เป็นประธาน
-   ศูนย์พัฒนาครอบครัว  ตำบลจอมทอง  มีนายเรียม  สิงห์โต  เป็นประธาน
-   คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาตำบลจอมทอง มีนายชูศักดิ์  รักษ์ธรรมเป็นประธาน

 

10.งบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง  มีรายได้ในปีที่ผ่านมา (ปี 2555) ทั้งสิ้น   15,256,710.74   บาท  แยกเป็น

เงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนโดยรัฐบาลจัดสรรให้และจัดเก็บเอง 11,715,906.74 บาท
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 3,540,804.00  บาท

กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล