นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง


นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง

แม่น้ำสองสี พระดีหลวงปู่ฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแจง แหล่งดนตรีมังคละ สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี เขียวขจีทั้งตำบล


ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประกาศการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (61 - 64)
ข้อบัญญัติ งปม. ปี 61
 
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม / โครงการ
ผู้บริหาร


สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด  
ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
คู่มือประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 28 ม.7
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 28 ม.7

ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 28 ม.7
ข่าวสาร สคบ.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
ระเบียบการขอข้อมูลข่าวสาร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 10 ม.4
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 61
เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 28 ม.7
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ตำนานอาหารของตำบลจอมทอง
 
 
 
กรมการจัดหางาน
หนังสือ / คำสั่ง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

 

จังหวัดลำปาง (17 จังหวัดภาคเหนือ)  
กรมการจัดหางาน  

All Site Contents Coppyright © 2009
By : Jomtong Subdistrict Adminstration Organization.
E-mail :6650107@dla.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
9 หมู่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-055212   โทรสาร 055-055212