บุคลากรกองช่าง
ว่าที่ร้อยตรี ภาคิน ยิ้มห้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรวุฒิ คดคง
นายช่างโยธา

นายธวัชชัย จีนสลุด
นายช่างเขียนแบบ
นางสาวปริชาติ สุจริต
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ บัวประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นายวุฒิชัย ปานเกิด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล