สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
นายวิพรหม เพ็ชรนิล
(รองประธานสภา อบต. จอมทอง)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางอรทัย สุ่มยง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสถิตย์ พรหมสิทธิ์
(ประธานสภา อบต. จอมทอง)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางสาวเสาวลักษณ์ คงกรุด
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางวัชรินทร์ ยิ้มห้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายธงชัย จันทบุรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสัมฤทธิ์ จันสน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายบุญเลิศ สารบัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายบุญทองอยู่ เพชรชื่น
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางพรรณ์นิภา แสงอ่วม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางสาวณิชาภา ฉิมปรางค์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางวิจิตรา ตุ่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายชูศักดิ์ รักษ์ธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายรัตนะชัย บัวมาก
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสำเนา จันทวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายประทวน สิงห์โต
ส.อบต.หมู่ที่ 8
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สมศรี สุดแท้
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาวรำพึง พานทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 9

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล