นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
นายประสิทธิ์ สิงห์โต  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
นางกรปภา อินทรประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
นางสาวสุธาทิพย์ สินเทศ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง

คณะผู้บริหารองค์การบริหส่วนตำบลจอมทอง

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล