ตลาดน้ำของชุมชนจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก
โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองและประชาชนในชุมชนจอมทองภายใต้ชื่อโครงการ “ ตลาดน้ำสองแคว เรือนแพพิษณุโลก ” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกประกอบกับปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารสุขภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
รวมถึงนับวันวัฒนธรรมการปรุงและการบริโภคอาหารไทยกำลังจะหายไปเนื่องจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่มีการเป็นเปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้วัฒนธรรมการกินมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วยฉะนั้นนักวิจัยจึง
เห็นความสำคัญในการวิจัยสืบสานตำนานตำหรับอาหารไทย เพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาสถานการณ์ผู้ประกอบอาชีพทำอาหารไทยประวัติศาสตร์
ตำหรับอาหารสรรพคุณทางยาและคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของตำหรับอาหารไทยตำบลจอมทอง ซึ่งจะก่อให้เกิดตำนานเล่าขาน
และเป็นการอนุรักษ์อาหารไทยโบราณซึ่งต่อไปจะเป็นประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ อีกทั้งเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงตลาดน้ำของชุมชน
จอมทองจะได้รับความรู้เกี่ยวกับตำนานดังกล่าวรวมถึงจากกระบวนการวิจัยมีการปฏิบัตในลักษณะการการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบอาชีพทำอาหารไทย
ในชุชนจอมทองกับคณะผู้วิจัยทำให้ผู้ประกอบอาชีพทำอาหารไทยได้ทราบถึงคุณค่าและประโยชน์ของตำหรับอาหารไทยดังกล่าว ก่อให้เกิดการทราบ
อัตลักษ์ความโดดเด่นของตำหรับอาหารไทยชุมชนจอมทอง เกิดเป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำของชุมชนจอมทองในด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารสุขภาพพร้อมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคของชุมชนจอมทองซึ่งเป็นการการกระตุ้นให้วิสาหกิจชุมชนในตำบลจอมทองเห็นความ
สำคัญและมีการประกอบอาชีพอาหารไทยเพิ่มขึ้นและหากได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพในแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำของชุมชนจอมทองอย่างยั่งยืน

 

 

กลับขึ้นด้านบน