นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
นางสาวนันทิยา รีรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางจันทิมา สังขดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางอาภรณ์ พันธุ์พินิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจีรวรรณ ตันเจริญ
บุคลากร
นายวีระพงษ์ เอมเปีย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิร์วัศ เพ็งจันทร์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกฤตติกา สิธานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชำนาญ  ศรีวิเชียร
ลูกจ้างประจำ พนักงานสูบน้ำ
นายจำรัส กลิ่นจันทร์
ตกแต่งสวน
บุคลากรส่วนสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล