นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
นางสาวนันทิยา รีรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
   
นางอาภรณ์ พันธุ์พินิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจีรวรรณ ตันเจริญ
บุคลากร
นายวีระพงษ์ เอมเปีย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิร์วัศ เพ็งจันทร์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกฤตติกา สิธานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชำนาญ  ศรีวิเชียร
ลูกจ้างประจำ พนักงานสูบน้ำ
 
บุคลากรส่วนสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล