บุคลากรกองคลัง
นางสาวยุพิน  ชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางแสงเดือน ก่อกิจโรจน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวศุภดา คุ้มภัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร คนเที่ยง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางมะลิ เฉียงเหนือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมณฑา สมบุญมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล