บุคลากรส่วนการศึกษา
นางสาวขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
นางรัชนี  วีระพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกล้าเกตุกาญจน์ กัญจน์ธนะโชติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายภาคีวัฒน์ มีระลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกุหลาบ ชูจิตร์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย
   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาตำบล (ปี 53 - 55)
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
กระดานสนทนา
มติ ก.อบต. พล.
ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำนานอาหารของตำบล