นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง


นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง

แม่น้ำสองสี พระดีหลวงปู่ฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแจง แหล่งดนตรีมังคละ สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี เขียวขจีทั้งตำบล


ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ (ปี 58 - 62)
แผนพัฒนาตำบล (ปี 60 - 62)
ข้อบัญญัติ งปม. ปี 60
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม / โครงการ
ผู้บริหาร


สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด  
ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
กระดานสนทนา
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ประชุมสภาฯ อบต. จอมทอง
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก

สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.จอมทอง

ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านท่าตะเคียน
ข่าวสาร สคบ.
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านปากโทก
ระเบียบการขอข้อมูลข่าวสาร
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านท่าโพธิ์
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและบานประตู เปิด - ปิด หมู่ที่ 4 บ้านปากโทก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ราคากลางโครงการรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายกลางน หมู่ที่ 4 บ้านปากโทก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าโพธิ์
ตำนานอาหารของตำบลจอมทอง
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง
 
ประกาศผลสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (ซ.จอมทอง 20) หมู่ 8
กรมการจัดหางาน
หนังสือ / คำสั่ง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

 

จังหวัดลำปาง (17 จังหวัดภาคเหนือ)  
กรมการจัดหางาน  

All Site Contents Coppyright © 2009
By : Jomtong Subdistrict Adminstration Organization.
E-mail : jomtong2552@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
9 หมู่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5529-8471   โทรสาร 0-5529-8471